Recreatiewoningen

De gemeente Wierden wordt regelmatig benaderd door mensen die overwegen een zomerhuisje te kopen en dit te gaan bewonen. Echter, een recreatiewoning is een recreatieverblijf dat niet bestemd is voor permanente bewoning. Daarom is permanente bewoning in strijd met het geldende bestemmingsplan.

De gemeente verstaat onder het permanent bewonen van een recreatiewoning: het bewonen van een recreatiewoning zonder daadwerkelijk hoofdverblijf elders. De tijdsduur dat in de recreatiewoning wordt verbleven is hierbij niet relevant.

Slechts in bijzondere gevallen wordt permanente bewoning van een recreatiewoning (voor een afgebakende periode) toegestaan. Voorheen kwamen uitsluitend inwoners van de gemeente Wierden in aanmerking voor een tijdelijke toestemming danwel personen die aantoonbaar op korte termijn in deze gemeente kwamen wonen. In het nieuwe beleid kunnen uitsluitend personen in aanmerking komen die tijdelijk niet kunnen beschikken over woonruimte binnen de gemeente Wierden. Hierbij kan gedacht worden aan personen die hun woning hebben verkocht of bezig zijn met de (ver)bouw van een woning en in afwachting op de oplevering / gereedkoming van hun woning in de gemeente Wierden, tijdelijk huisvesting zoeken voor een overbruggingsperiode. Daarnaast kunnen eveneens personen in aanmerking komen voor het verlenen van toestemming indien zij langer dan ??n jaar een recreatiewoning, op ??n van de recreatieparken in de gemeente Wierden, in eigendom hebben. Uit een koop-/ huurovereenkomst dient het tijdelijk karakter van het verblijf te blijken.

De nieuwe beleidsregels zullen als volgt gehanteerd worden:

-voor verlenen van toestemming komen uitsluitend personen in aanmerking die aantoonbaar op korte termijn kunnen beschikken over een woning in de gemeente Wierden danwel personen bij wie een recreatiewoning in de gemeente Wierden langer dan 1 jaar in eigendom is en op korte termijn, eveneens aantoonbaar, kunnen beschikken over een woning al dan niet binnen de gemeente Wierden;
-de maximale duur van het verblijf is gesteld op zes maanden. Deze termijn kan in incidentele gevallen worden verlengd tot maximaal ??n jaar;
-een verzoek tot toestemming moet schriftelijk tenminste vier weken voor het tijdstip waarop de recreatiewoning wordt betrokken, worden ingediend.

Het beleid van de gemeente is erop gericht dat strijdig gebruik van het bestemmingsplan wordt tegengegaan. Als een recreatiewoning permanent wordt bewoond, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om handhavend op te treden om de permanente bewoning te be?indigen. Dit houdt in dat het college de betreffende persoon zal aanschrijven om de recreatiewoning te verlaten. Als deze persoon hieraan geen gehoor geeft, zal de gemeente met bestuursdwang optreden. In een dergelijk geval kan een dwangsom per dag worden opgelegd of kan de betrokkene uit de recreatiewoning worden gezet.

bron: http://www.wierden.nl

Terug...